Statuten & Reglement

Artikel 1 : Naam, zetel en duur

De stichting draagt de naam: Stichting Gemeenschappelijke Antenne Inrichting Westenholte en is gevestigd te Westenholte, gemeente Zwolle. De stichting wordt in het leven geroepen voor onbepaalde tijd.

Artikel 2 : Doel

De stichting stelt zich ten doel de verfraaiing van de woonwijk Westenholte door het tot stand brengen, in stand houden, uitbreiden, moderniseren en vernieuwen van een centrale antenne inrichting en daardoor het bevorderen van een goede televisie- en radio-ontvangst van die televisie- en radiozenders, waarvan de ontvangst in Westen holte tot de reële mogelijkheden behoort. Voorts een algemeen gebruik van de inrichting voorzover de techniek dit toelaat en dit maatschappelijk gewenst is.

Artikel 3 : Bestuur

 1. Het bestuur der stichting bestaat uit 5 dan wel uit 7 leden.
 2. De bestuursleden kiezen uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, die tezamen het dagelijks bestuur vormen.
 3. Het bestuur neemt alle beslissingen met gewone meerderheid van stemmen voorzover het in deze statuten niet anders is bepaald.
 4. Ter uitvoering van de door het bestuur genomen besluiten wordt de stichting in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter en de secretaris en bij ontstentenis of belet één hunner alsmede in gevallen waarin strijd van belangen tussen één hunner en de stichting bestaat of zou kunnen bestaan door één van beiden tezamen met een ander lid van het bestuur. Voor rechtshandelingen tussen een gebruiker, die tevens bestuurslid is, en de stichting kunnen alleen twee andere bestuursleden de stichting vertegenwoordigen.
 5. Het aftreden van bestuursleden zal geschieden volgens een door het bestuur op te stellen rooster; de aftredende leden zijn direct herbenoembaar en blijven in functie totdat over herbenoeming of vervanging is beslist, met dien verstande, dat zij niet meestemmen bij de beslissing over die herbenoeming c.q. vervanging.
 6. Het bestuurslidmaatschap eindigt:
  1. door aftreden
  1. door overlijden
  1. indien het bestuurslid in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling heeft aangevraagd, of indien over zijn vermogen krachtens enig wetsartikel een bewindvoerder wordt aangesteld
  1. indien het bestuurslid onder curatele wordt gesteld of ter verpleging in een psychiatrische- of soortgelijke inrichting wordt opgenomen
  1. door schriftelijke opzegging
  1. indien het bestuurslid de stichtingsbelangen op welke wijze dan ook schaadt
 7. In alle vacatures, hoe ook ontstaan, voorziet het zittende bestuur.

Artikel 4 : Bestuur

 1. Het bestuur vergadert zo vaak de voorzitter of tenminste twee andere leden van het bestuur dit nodig achten, doch tenminste één maal per jaar.
 2. De vergaderingen worden bijeengeroepen door de voorzitter, zo mogelijk minstens één week voor de dag der vergadering en bij voorkeur schriftelijk.
 3. Geldige besluiten kunnen slechts worden genomen indien minstens drie bestuursleden aanwezig zijn.
 4. Ieder der bestuursleden heeft een stem.
 5. Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk gestemd.
 6. Staken de stemmen over personen, dan beslist het lot; staken de stemmen over zaken, dan beslist de stem van de voorzitter.

Artikel 5 : Geldmiddelen

Het vermogen van de stichting zal bestaan uit de apparatuur en de geleidingen van de antenne-installatie en uit de aanwezige geldmiddelen. De geldmiddelen van de stichting worden gevormd door:

 1. de ontvangen entreegelden van de gebruikers
 2. de jaarlijkse bijdragen van de gebruikers
 3. opbrengsten van vermogen
 4. hetgeen ter leen wordt genomen, op welke wijze ook
 5. andere baten

Artikel 6 : Abonnee

Abonnees zijn diegenen, die één of meerdere aansluitingen per perceel hebben op de centrale antenne-inrichting, daartoe de door het stichtingsbestuur vastgestelde overeenkomst hebben ondertekend en het daarin genoemde entreegeld hebben voldaan.

Artikel 7 : Statuten en Huishoudelijk Reglement

Het beheer van de stichting wordt nader geregeld bij huishoudelijk reglement, dat door het bestuur wordt vastgesteld en zo nodig gewijzigd. Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten in strijd met deze statuten.
In gevallen, waarin de statuten of het huishoudelijk reglement van de stichting niet voorzien, alsmede bij verschil van mening over de uitleg van enige bepaling hiervan, beslist het bestuur

Artikel 8 : Statutenwijziging, ontbinding en liquidatie

 1. Voor besluiten tot wijziging der statuten of tot ontbinding der stichting dient in de betreffende vergadering twee/derde van het bestuur aanwezig te zijn. Een bovengenoemd besluit moet worden genomen bij tenminste drie/vierde meerderheid der uitgebrachte stemmen. Indien op een eerste vergadering niet het vereiste aantal bestuursleden aanwezig is, dan wordt niet eerder dan over 24 uur doch uiterlijk binnen één week een nieuwe vergadering uitgeschreven. In deze vergadering wordt beslist bij genoemde twee/derde meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aanwezige bestuursleden.
 2. Bij ontbinding der stichting zal het bestuur belast zijn met de Liquidatie. Gedurende de tijdsduur daarvan zuIlen deze statuten zoveel mogelijk van kracht zijn.
 3. In geval van ontbinding komt een eventueel batig saldo ten goede aan de op dat moment als abonnee bekend zijnde gebruikers. Het batig saldo zal perceelsgewijs worden omgeslagen.
 4. De bestuursleden noch de gebruikers kunnen eigendomsrechten op de bezittingen der stichting doen gelden.