Huishoudelijk reglement

(vastgesteld ingevolge art. 7 der Statuten)

A. Algemeen

 1. Het beheer van de G.A.I. Westenholte berust bij het Stichtingsbestuur.
 2. De hoogte van de door de abonnee jaarlijks te betalen bijdrage, teneinde de Stichting in staat te stellen haar doel als genoemd in art. 2 van haar Statuten te blijven realiseren wordt elk jaar vastgesteld door het bestuur en is voor elke gebruiker naar rato van het door hem betaalde aantal aansluitingen.
 3. Het is niet toegestaan om veranderingen, uitbreidingen of vernieuwingen aan de apparatuur of de leidingen van de installatie aan te brengen. De schade als eerder genoemd zal worden verhaald op de gebruiker.
 4. Alle schades dienen onverwijld door de abonnee aan het Bestuur te worden gemeld.
 5. Ter inspectie van de installatie zal de abonnee aan leden van het Stichtingsbestuur en/of aan technici, handelend in opdracht van datzelfde Bestuur, toegang worden verleend tot de apparatuur en de leidingen zowel binnenshuis als daarbuiten.
 6. Bij storing, indien niet te wijten aan foutieve bediening van, of afwijkingen aan het ontvangsttoestel zelf, dient de abonnee zich te wenden tot één van de door het Bestuur aangewezen technische adviseurs.
 7. Het risico van welke schade ook aan radio- en/of tv.-toestel is voor rekening van abonnee/gebruiker.
 8. Wenst abonnee meerdere aansluitingen in één pand, dan dient hij deze wens schriftelijk (of per email) kenbaar te maken bij het Bestuur. De mogelijkheid tot meerdere aansluitingen zal door het Bestuur in overleg met de installateur worden bezien.Indien de mogelijkheid aanwezig is zal de Stichting onder opgave van de hiermede gepaard gaande kosten de abonnee schriftelijk informeren.
 9. Het opzeggen van het abonnement moet schriftelijk (of per email) bij het Bestuur geschieden. Indien abonnee financiële verplichtingen heeft jegens de Stichting, zal hij bij opzeggen van zijn abonnement direct en onverkort aan zijn financiële verplichtingen voldoen. Bij opzegging vindt er naar evenredigheid restitutie van abonnementsgelden/contributie plaats.
 10. De installatie is eigendom van de Stichting. Overdracht van de aansluiting door de abonnee is niet mogelijk.
 11. Bijkomende kosten die van toepassing zijn op de invordering van enige som, welke de abonnee ingevolge dit reglement en/of de overeenkomst is verschuldigd, komen voor de rekening van de abonnee.

B. Bestuurlijke aangelegenheden

 1. Het boekjaar van de Stichting valt samen met het kalenderjaar. In het eerste kwartaal van elk jaar wordt eerst een bestuursvergadering en vervolgens een jaarvergadering met de abonnees gehouden. De jaarvergadering wordt door de secretaris tenminste één week van te voren schriftelijk bijeen geroepen met vermelding van de te behandelen punten. Het Bestuur brengt in de jaarvergadering verslag uit van de in het afgelopen jaar verrichte werkzaamheden, terwijl de penningmeester het financieel verslag aanbiedt. Een uit twee abonnees bestaande kascommissie brengt in de jaar- vergadering verslag uit van de door haar verrichte boekencontróle. Door het ter vergadering voor akkoord tekenen van het financieel verslag, verleent het Bestuur aan de penningmeester décharge voor wat betreft het afgelopen boekjaar. Hierna benoemt het Bestuur opnieuw een kascommissie die het vertrouwen der abonnees heeft en die voor tenminste één persoon bestaat uit een lid van de vorige kascommissie. Vóór deze jaarvergadering dient de penningmeester een begroting in voor het reeds lopende jaar, op grond waarvan het Bestuur de bijdrage vaststelt. Het Bestuur is gemachtigd een eventuele voorheffing op te leggen gelijk aan de bijdrage over het afgelopen jaar.
 2. Een buitengewone vergadering van abonnees wordt gehouden als het Bestuur dat nodig vindt of indien tenminste twintig abonnees dit schriftelijk aan het Bestuur hebben verzocht. Indien binnen veertien dagen na dit verzoek de vergadering nog niet bijeen is geroepen op de onder punt 12 genoemde wijze, zijn de verzoekers bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen.
 3. Behoudens het in art. 3 en 4 der Statuten bepaalde, worden de bestuursleden in de onder punt 12 van dit Huishoudelijk Reglement genoemde jaarvergadering of in de onder punt 13 genoemde buiten- gewone vergadering gekozen bij gewone meerderheid der schriftelijk uitgebrachte stemmen. Wanneer bij een eerste stemming geen meerderheid is verkregen, wordt opnieuw gestemd. Wordt alsdan wederom geen meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tussen de twee personen, die bij de tweede stemming de meeste stemmen op zich verenigd hebben. Mochten meer dan twee personen voor een herstemming in aanmerking komen, dan beslist het lot welke twee personen in de herstemming worden opgenomen, respectievelijk wie met de persoon op wie de meeste stemmen zijn uitgebracht, in de herstemming zal worden opgenomen. Degene, die alsdan de meeste stemmen verkrijgt is gekozen. Staken de stemmen, dan beslist het lot. In tussentijds ontstane vacatures wordt door het Bestuur voorlopig voorzien tot de datum, waarop de eerstvolgende jaarvergadering, als bedoeld onder punt 12 van dit Huishoudelijk Reglement wordt gehouden. De zittingsduur van de bestuursleden wordt vastgesteld op vijf jaar. Elk jaar treden één of twee leden af volgens een door het Bestuur op te stellen rooster. Zij zijn terstond herkiesbaar. Een tussentijds gekozen bestuurslid neemt in het rooster van aftreding de plaats in van zijn voorganger. Het Bestuur is gerechtigd tot het stellen van kandidaten. Hun namen dienen minstens één week voor de verkiezing per convocatie aan de abonnees te zijn medegedeeld. De voordracht van een tegenkandidaat moet steunen op tenminste tien gebruikers. De namen van eventuele tegenkandidaten behoren minstens drie dagen voor de vergadering schriftelijk bij de secretaris te zijn ingediend. Abonnees hebben stemrecht; zij brengen zoveel stemmen uit als zij aansluitingen hebben betaald.
 4. In gevallen waarin dit Huishoudelijk Reglement niet voorziet, alsmede bij verschil van mening over de uitleg van enige bepaling hiervan, beslist het Bestuur.